คำอธิบาย: http://e.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike180%2C5%2C5%2C180%2C60/sign=586875aecaef7609280691cd4fb4c8a9/3b292df5e0fe9925e8ad186335a85edf8db1715b.jpg คำอธิบาย: http://www.xmu.edu.cn/images/xiaohui.jpg
โครงการความร่วมมือ 3+1
หลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าแรก
ข้อมูลพืื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน
แผนการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สถานที่ศึกษา
Guangxi Normal University
ChongQing University
Xiamen University
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการความร่วมมือ 3+1


หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน


หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยครูกว่างสี
หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน