ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 347518 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
เอกสารประกอบการประเมิน
การปฏิบัติงานประจำปี 2560
 
ศูนย์สอบ
TOEFL ITP
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
 
 
แบบสำรวจรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร
 
Huso Knowledge
ฐานข้อมูลงานวิจัย/บทความ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรสิทธิประโยชน์
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ณ วันที่ 12/19/2018
สำหรับผู้ดูแล
ประมวลข่าว โครงการ/กิจกรรม ข่าวการศึกษา ข่าวงานวิจัย-ทุนวิจัย ข่าวสมัครงาน
ข่าวคณะในสื่อ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวสารส่วนงานภายใน ประกาศ-คำสั่ง ประมวลข่าวสารในคณะ
    เอกสาร มคอ 3 - 6  
     
   
     
     
 
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
ภาพกิจกรรม   ณ วันที่ 12/19/2018 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
แนะนำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606