ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 347515 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แผนผังเว็บไซต์
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับคณะ ประวัติคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
เกี่ยวกับคณบดี ทำเนียบคณบดี
ประวัติคณบดี
สารคณบดี
สายตรงคณบดี
ภารกิจผู้บริหาร ตารางนัดหมายคณบดี
ตารางนัดหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน
ตารางนัดหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ตารางนัดหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
การรักษาราชการแทน
เชิดชูเกียรติ/ผลงาน เชิดชูเกียรติ/ผลงาน
นิสิตปัจจุบัน การรับนิสิตใหม่
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
กิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
TSU Learning
สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจ แบบสำรวจระบบการให้คำปรึกษา
แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบสำรวจความต้องการบริการวิชาการ
แบบประเมินโครงการ
หน่วยวิจัย หน่วยวิจัย
ข้อมูลส่วนงาน งานประกันคุณภาพ
งานจัดการความรู้
งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งานประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการ
งานโสตและคอมพิวเตอร์
งานแผนและงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานวิจัย
งานบุคคล
งานวิชาการ
งานประชุม
สำนักงาน/สาขาวิชา สำนักงานคณะ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สารสนเทศ ข้อมูลการรักษาราชการแทน
รายงานการประชุม กรรมการประจำคณะ
ข้อมูลบุคลากร
สถิติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
ตารางการใช้ห้องประชุม 13220
ตารางการใช้ห้องประชุม 13315
ตารางการใช้ห้องประชุม 13419
ตารางการใช้ห้องประชุม 13218
ตารางการใช้ห้องประชุม 13210 - 13211
ตารางการใช้ลานอเนกประสงค์
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เอกสาร | ตัวอย่าง | โลโก้
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606