ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 327533 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
ศศ.บ. ภาษาไทย กศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาจีน กศ.บ. สังคมศึกษา
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น*  
ศศ.บ. ภาษามลายู  
ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา  
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน  
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น  
วท.บ. ภูมิศาสตร์  
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ * (ปีการศึกษา 2557)  
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท (ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 1. กศ.ม. ภาษาไทย*
ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาเอก  
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา  
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 24-06-2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606