ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 347502 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สำนักงาน/สาขาวิชา
สำนักงาน
-
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
สาขาไทยศึกษา
สาขาประวัติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาภาษาจีน
สาขาภาษาญี่ปุ่น
สาขาภาษามลายู
สาขาภาษาเกาหลี
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606