ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 327550 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลการรักษาการแทน
ตารางการให้ห้องประชุม 13315
ตารางการให้ห้องประชุม 13419
ตารางการให้ห้องประชุม 13218
ตารางการให้ห้องประชุม 13210-13211
ลานอเนกประสงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เอกสาร | ตัวอย่าง | โลโก้
 
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
บัญชี 3 มิติ เครื่องเช่า (Dell) 
บริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องเช่า (Acer)
งานประกันคุณภาพ ระบบจอง/ยืม
ลาออนไลน์ ห้องประชุมสงขลา
บริการวิชาการ ห้องประชุมพัทลุง
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ห้องเรียน
สารบรรณระบบเก่า หอพักนิสิต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Mail) ยานพาหนะ
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan) ห้องพักรับรอง
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting ) ยืม Notebook
ระบบตรวจสอบ บริการ IT
งานตรวจสอบภายใน คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ TSU Mobile Apps
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ TSU Microsoft DreamSpark
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ TSU Google Apps For Education
ระบบแจ้งซ่อม เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
อาคารสถานที่สงขลา ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials
อาคารสถานที่พัทลุง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  
   
   
   
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606