หน้าแรก
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ลงทะเบียนบทความ
ลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง
ติดต่อเรา ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ/สถานะ ตรวจรายชื่อ
 
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
หนังสือตอบรับสถาบันภาคีเครือข่าย/องค์กรร่วมจัด
กำหนดการ
รายละเอียดการรับสมัครผลงาน
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
หนังสือเชิญ
หนังสือประกาศรายชื่อ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลการเดินทาง
ดาวน์โหลดงานนำเสนอของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
 

เรียน ผู้นำเสนอบทความ

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่บทความใน Proceedings การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่ท่านได้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ทางผู้จัดได้จัดทำเล่ม Proceedings เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่http://www.huso.tsu.ac.th/web2558/huso_conf/doc/proceeding.pdf ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
กองจัดการฯ
นางสาวสุมาลี  ทองดี

กองจัดการฯ 
นางสาวสุมาลี  ทองดี 
โทร 088-3930205

 

รายชื่อบทความฉบับเต็มซึ่งผ่านการพิจารณาในชั้นต้น
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558
ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา

(ชื่อผู้เขียนที่ปรากฏในตารางระบุไว้เฉพาะชื่อนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เขียนลำดับแรกเท่านั้น)

หมายเหตุ  หากท่านส่งบทความฉบับเต็มภายในกำหนดเวลา แต่ไม่ปรากฏชื่อบทความของท่านในประกาศข้างต้น
             โปรดติดต่อคุณสุมาลี  โทรศัพท์   0883930205  ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 หากพ้นกำหนดแล้ว
             ถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์

 

 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-443972