หน้าแรก
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ลงทะเบียนบทความ
ลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง
ติดต่อเรา ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ/สถานะ ตรวจรายชื่อ
 
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
หนังสือตอบรับสถาบันภาคีเครือข่าย/องค์กรร่วมจัด
กำหนดการ
รายละเอียดการรับสมัครผลงาน
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
หนังสือเชิญ
หนังสือประกาศรายชื่อ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลการเดินทาง
ดาวน์โหลดงานนำเสนอของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
 
 
 
ลงทะเบียนส่งบทความ
มีข้อสงสัยติดต่อ คุณสุมาลี ทองดี 074-317600 ต่อ 1106 หรือ 088 393 0205
อีเมล sumalee_thongdee@hotmail.com
- คู่มือการลงทะเบียน
 
   
     
 
ข้อมูลผู้ส่งบทคัดย่อ
1) หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งไฟล์บทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม ทั้งนามสกุล .doc และ PDF ถึงกองบรรณาธิการด้วย ทางอีเมล์ SUMALEE_THONGDEE@HOTMAIL.COM (คุณสุมาลี ทองดี) ไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2) ไม่ส่งผลงานตามกำหนด ถือเป็นสละสิทธิ์
3) หากไม่มานำเสนอผลงานตามกำหนด บทความจะถูกเพิกถอนจากหนังสือรวมบทความ (proceeding)
ผู้ที่ส่งไฟล์ผลงานในระบบต้องแนบไฟล์เป็น PDF ไฟล์เท่านั้น !
     
   
ชื่อผู้ส่งบทความ
ชื่อบทความ  
หมายเลขโทรศัพท์  
อีเมล  
รหัสยืนยันการส่ง  
กรอกรหัสยืนยันการส่ง  
   
     
 
     

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-443972