หน้าแรก
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ลงทะเบียนบทความ
ลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง
ติดต่อเรา ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ/สถานะ ตรวจรายชื่อ
 
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
หนังสือตอบรับสถาบันภาคีเครือข่าย/องค์กรร่วมจัด
กำหนดการ
รายละเอียดการรับสมัครผลงาน
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
หนังสือเชิญ
หนังสือประกาศรายชื่อ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลการเดินทาง
ดาวน์โหลดงานนำเสนอของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
 
 
 
ตรวจรายชื่อลงทะเบียนส่งบทความ
มีข้อสงสัยติดต่อ คุณสุมาลี ทองดี 074-317600 ต่อ 1106 หรือ 088 393 0205 อีเมล sumalee_thongdee@hotmail.com
อีเมล sumalee_thongdee@hotmail.com
-คู่มือการลงทะเบียน
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งบทความจะสามารถอัพโหลดไฟล์บทความสมบูรณ์ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไฟล์บทคัดย่อเสร็จเรียบร้อย
ชื่อผู้ส่งบทความ ชื่อบทความ สถานะการส่งผลงาน
  ผู้ส่ง บรรณาธิการ
นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง พื้นที่ชายแดนกับการประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านของผู้หญิงชาวพม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวพรพรรณ สหะวิริยะ การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ ในจังหวัดสตูล บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวรื่นฤทัย รอดสุวรรณ สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบสามทศวรรษ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวบงกชกร ทองสุก พัฒนาการกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวรื่นฤทัย รอดสุวรรณ สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบสามทศวรรษ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
กรประพัสสร์ เขียวหอม พลวัตวิถีชุมชนเกาะยอท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายศรัทธา จันทมณีโชติ การสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายภาณุวัฒน์ สกุลสืบ คติชนในเรื่องเล่าสมัยใหม่ : การศึกษาอนุภาคไสยศาสตร์ในนิยายแฟนตาซีเรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายอภิชาติ คัญทะชา “ร่างทางครูหมอ” ความเชื่อ การสืบทอด และการดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
น.ส.ภาวิณี เนื่องนำ ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวกิมิทา นนทะแสน การตั้งครรภ์และอุดมการณ์ความเป็นแม่: เรื่องเล่าจากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
สุชีรา ผ่องใส “แม่หนุ้ย” ภาพสะท้อนอำนาจผู้หญิงในสังคมคนใต้ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ธันยพร ขุนราช “เกลอ” ความหมาย ความสัมพันธ์ และคุณค่า ในวิถีชีวิตคนริมคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นาย รัตนชาติ เนียมวัน กระบวนการสะสมทุนเพื่อการกลายเป็นไทย: การเมืองของการตั้งถิ่นฐานใหม่ของโรฮิงญาทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Capital Accumulating for Becoming Thai: Politics of Resettlement of Rohingya in Lower Northern Region of Thailand. บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างหลวงพ่อทวด ให้กลายเป็นสินค้าพุทธพาณิชย์ (ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557) บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อาจารย์ตรียากานต์ พรมคำ อำนาจในการใช้ที่ดินในการทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนภูทับเบิก บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาว อารียา รัตนเวียงผา การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อารีลักษณ์ ไพรัตน์ การได้รับการศึกษา และการเป็นเด็กต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวบานชื่น ผกามาศ ภาษาชองกับการสร้างอัตลักษณ์ทางพรมแดนชาติพันธุ์ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวภัณฑิลา ทองนพ การพัฒนาสินค้าโอทอปจากโบราณวัตถุ กรณีศึกษาลูกปัดโบราณคลองท่อม (otop) บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายเสริมศักดิ์ ขุนพล นายโรง: อัตลักษณ์ และการปรับเปลี่ยนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวหฤทัย เวชศาสตร์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายเสริมศักดิ์ ขุนพล นายโรง: อัตลักษณ์ และการปรับเปลี่ยนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นาย ณัฐพงษ์ เต่าสมตา อุดมการณ์เบื้องหลังคำทำนายใบเซียมซี บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
กมเลศ ฤทธิ์เดชา นางฟ้าติดปีก: กระบวนการเข้าสู่อาชีพแอร์โฮสเตส และวิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นาย รัตนชาติ เนียมวัน การสะสมทุนเพื่อการกลายเป็นไทยของชาวโรฮิงญาในจังหวัดพิษณุโลก Capital Accumulating for Becoming Thai of Rohingya in Phitsanulok บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวหฤทัย เวชศาสตร์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
กมเลศ ฤทธิ์เดชา นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส กระบวนการเข้าสู่อาชีพ และวิถีการขัดเกลาขององค์กรสายการบินราคาประหยัด The Angels: Attitude on Taking an Air Hostess Career, Entering the Occupational Process, and Low-Cost Airlines Socialization Ways บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นาย รัตนชาติ เนียมวัน กระบวนการสะสมทุนเพื่อการกลายเป็นไทย: การเมืองของการตั้งถิ่นฐานใหม่ของโรฮิงญาทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Capital Accumulating for Becoming Thai: Politics of Resettlement of Rohingya in Lower Northern Region of Thailand. บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวนฤมล เจริญใจ ภาวะการมีบุตรยากของคู่สมรสชาวไทยกับประสบการณ์การเข้าถึงบริการช่วยการเจริญพันธุ์ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
กณิศ ศรีเปารยะ พหุวัฒนธรรมในมะโย่ง นาฏกรรมกลุ่มวัฒนธรรมมลายู บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ธันยวัฒน์ คำปา จากสลัมถึงโฉนดชุมชนเมือง: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ “คนจนเมือง” ในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2558 บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวธิดา พลกลาง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับความสุขของวัยรุ่นไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวนิชาภัทร ชาวอ่างทอง ทหารในเรือยาว : การเมืองเรื่องประเพณีของกองทัพ Military in Boat Racing: The Politics of Tradition of the Thai Royal Army บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวพรพรรณ สหะวิริยะ การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูล บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อันนา คือเบล การรับหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง “เอมิล ยอดนักสืบ” ของเอริค เคสท์เนอร์ในฐานะหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อันนา คือเบล การรับหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง “เอมิล ยอดนักสืบ” ของเอริค เคสท์เนอร์ในฐานะหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวศิโสภา สุวรรณภูมิ ความต้องการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวศิโสภา สุวรรณภูมิ ความต้องการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวเขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช ไท้เก๊กกับการสร้างร่างกายของผู้สูงอายุจีน บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางปาริชาต กสุรพ ชีวิตคนชายขอบกรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำบางนรา บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางแวแอเซาะ อัสมะแอ การท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายกมเลศ โพธิกนิษฐ บทวิเคราะห์การผลิตซ้ำอุดมการณ์เชิงประชาธิปไตยแบบ ฌาคส์ รองสิแยร์ กับนัยยะทางบทเพลง บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ วัฒนธรรมลูกหมดในดนตรีไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อารมณ์ ชาญกูล กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ กรณีศึกษา พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ทวีลักษณ์ พลราชม อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ก่อนเริ่มกระแสฟื้นฟูศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง พลวัตรและความหลากหลายของการสร้างความเป็นปรกติในการอยู่ร่วมกับคนติดยาเสพติด : กรณีศึกษาหมู่บ้านปินตัง ในภาคใต้ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวเขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ กระแสการพัฒนาสังคมบนวิถีพึ่งพา พึ่งพิง พึ่งตนเอง บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ชลธิดา อุเทศนันท์ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายวิชัย ธรรมวิจิตเดช พลังสังคมกับการป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
พระมหาเจษฎา บัวบาล ศาสนากับการข้าม (เชื่อม) ถิ่นที่:การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทไทยในอินโดนีเซียโดยพระธรรมทูตนิกายธรรมยุต บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
อาจารย์ตรียากานต์ พรมคำ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการใช้ที่ดินทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนภูทับเบิก บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นางสาวรสสุคนธ์ ประดิษฐ์ โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยวไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายปกรณ์ หนูยี่ วิเคราะห์ทางขับร้องตับมโหรี : กรณีศึกษา บ้านพาทยโกศล บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายปกรณ์ หนูยี่ วิเคราะห์ทางขับร้องตับมโหรี กรณีศึกษา บ้านพาทยโกศล บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ การต่อรองเชิงอำนาจของผู้สูงอายุในพื้นที่ครอบครัวและพื้นที่รัฐจัดไว้สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
นายทวี เต็งรัง กกกอ : โครงสร้างระบบเครือญาติพื้นถิ่นจังหวัดตรัง บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ “บ้าน วัด โรงเรียน”: พื้นที่กับการสร้างตัวตนทางศาสนาของโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -
ชลธิดา อุเทศนันท์ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย บทคัดย่อ ส่งแล้ว รับแล้ว
บทความสมบูรณ์ แนบเอกสาร -

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-443972