หน้าแรก
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ลงทะเบียนบทความ
ลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง
ติดต่อเรา ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ/สถานะ ตรวจรายชื่อ
 
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
หนังสือตอบรับสถาบันภาคีเครือข่าย/องค์กรร่วมจัด
กำหนดการ
รายละเอียดการรับสมัครผลงาน
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
หนังสือเชิญ
หนังสือประกาศรายชื่อ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลการเดินทาง
ดาวน์โหลดงานนำเสนอของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
 
 
 
ตรวจรายชื่อลงทะเบียนรถ รับ-ส่ง (เปิดหน้าต่างแบบเต็มจอ)
หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อที่คุณวิมลรัตน์ โทร. 074-317600 ต่อ 1104 หรือ 081 766 8586
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-443972