แหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หน่วยงาน ข้อมูล
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถิติบุคลากร
บริการข้อมูลอื่น