แหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หน่วยงาน ข้อมูล
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
ภารกิจรับนิสิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานการศึกษาต่อเนื่อง
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ