แหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หน่วยงาน ข้อมูล
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
งาน EdPEx/TQA
ข้อมูล/สถิติ
ปฏิทินกิจกรรม