TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการเรียนรู้โดยใช้ชุมเป็นฐานหลักสูตร HRM
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสื่อสารฯ หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราและหนังสือ
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Staff Exchange and Outbound (Non-Credit) Mobility Program
ลงนามความร่วมมือเทศบาลตำบลทะเลน้อย พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
พิธีลงนามความร่วมมือศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023
การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4
โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและความปลอดภัย
นิสิตร่วมกิจกรรมเสวนาในงานวันประดิษฐ์ 2566
ต้อนรับอาจารย์จากไต้หวันและพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาไทย
นิสิต HUSO ร่วมโชว์นวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2566
กีฬาสโมสรนิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจาก School of Management Universiti Sains Malaysia
แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
HUSO GAME ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


หน้าที่ :