TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
PSPARN 5th
อบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ
สัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
สนับสนุนสหกิจศึกษาและฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
เสวนาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
สัมมนานิสิตหลังฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)สาขาวิชาภาษาไทย
สัมมนาฝึกงานและปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน
สัมมนานิสิต หลังฝึกสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษามลายู
สัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
อบรมการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน
สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรภาษาจีน
อบรมการฝึกปฏิบัติการด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง
ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สทิงพระ จ.สงขลา


หน้าที่ :