TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมด้วยรัก ด้วยคิดถึง ในห้วงคำนึงแห่งความสุข
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ TK Park
กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยวัยนิสิต
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
โครงการการจัดการความรู้ : HUSO Research Performance
"เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน
สัมมนาปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณและการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่หมุดหมาย
กิจกรรม YOUNG FILMMAKER อบรมการผลิตหนังสั้น
โครงการบุงคะไซ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 13
โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนกับองค์กรสื่อสารมวลชนและสถาบันในต่างประเทศ
โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับกรมอุตุนิยมวิทยา
กิจกรรม CULTURAL EXCHANGE ณ ประเทศอินโดนีเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองสิงหนคร
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia Perlis
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ครั้งที่ 13
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปังโดยไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
กิจกรรมทำบุญตึกคณะฯ


หน้าที่ :