TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมระดมความคิดกลยุทธ์แผนพัฒนาคณะ ฯ สู่ความเป็นเลิศ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
สอบ TOEIC พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นักเรียนผู้แทนศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
พิธีลงนาม MOU กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา
กิจกรรมจากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.พะเยา กับ ม.ทักษิณ
อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการทักษะการเป็นพิธีกร ครั้งที่ 1
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
คณบดีเข้าร่วมงานนิทรรศการกาแฟบ้านควนขี้แรด
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ Massey University นิวซีแลนด์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HUSO TEST
โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
HRM NPST National Conference 2022
สัมมนาหลังฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนิสิตวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่4
เสวนาประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
Alumni Lecture Series


หน้าที่ :