คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ...
ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ...
ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ...
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดร้อยกรอง ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฬ...
นิสิตคว้ารางวัลดีเด่นอ่านบทกวีจีน ...
รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น สร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ASEAN-India Hackathon...
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ...
นิสิตได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลสยามนครีสโตย...
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ คว้ารอง 2 นางสาวไทย 2563...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI...
นิสิตหลักสูตรภาษาจีนคว้า 6 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น...
งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่น 1...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality...
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563...
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ ...
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ. ...
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์ ...
ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19...
ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID...
ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพนิสิต...
แนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัลของนิสิต...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      เมษายน 2564      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301