คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม "รักนะ..ทะเลน้อย"...
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิรดี สุภาพ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาติน ฮูลู ได้รับผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลั...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 16 รางวัล...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษา...
นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริ...
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากร...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน...
นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษรับ 6 รางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ประจำปี 256...
นิสิตได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประ...
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers 2020...
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญุกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563...
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563...
การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1...
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพัทลุง...
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563...
แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล...
การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ...
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
0 0 0

      กันยายน 2563      
       
อาพฤ
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30123