คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565...
สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ...
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินทุนมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2565...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ HRM NPST National Conference 2022...
ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความและกวีนิพนธ์ภาษามลายู รูปแบบออนไลน์ ภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2564 ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท...
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ปริญญา คุณค่าสู่สังคม...
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นภาษาอังกฤษ...
ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ศิษย์เก่าคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากเวทีประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5...
นิสิตได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา...
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
รางวัลบุคคลที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 7 รางวัล เวที GIS DAY 2021...
นิสิตนิเทศศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากเวที KiddeeiDOL...
อาจารย์ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่...
อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...
คณาจารย์ผ่านการพิจารณารับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม...
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2563...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น...
งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่น 1...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ....
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ...
ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต...
เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด...
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564...
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality...
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563...
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ ...
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ. ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      มกราคม 2565      
       
อาพฤ
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 3112345