TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวแจ้งนิสิต  กลับหน้าหลัก
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตและศิษย์เก่า Workshop กิจกรรม HUSO Entrepreneur
รับสมัครนิสิตเข้าคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2022
ผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์
ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID
ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพนิสิต
แนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัลของนิสิต
ประกาศเลื่อนการจัดโครงการโดยไม่มีกำหนด
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ


หน้าที่ :