คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ เเละรายงานตัวเข้าหอพักขอ...
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 256...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19...
Darmasiswa Scholarship for Academic Year 2020/2021...
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564...
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564 ...
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม International Intercultural Expedition Camp 2020 จำนวน 5 ทุน ณ Univ...
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิส...
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1...
ศูนย์ทดสอบทางภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษา...
นิสิตประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริ...
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากร...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน...
นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษรับ 6 รางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ประจำปี 256...
นิสิตได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประ...
นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน HR Genius 2019...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย...
รางวัลบทความวิจัยดีเด่น อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
0 0 0

      เมษายน 2563      
       
อาพฤ
293031 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012